Как да получите разрешение за търговия с фойерверки /пиротехнически изделия

Търговия с пиротехнически изделия се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на
територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от
директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
Същите лица трябва да разполагат със складове и/или с търговски обекти – собствени или наети, на
територията на Република България. Складовете за съхранение на взривни вещества и търговските обекти и/или
складове за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на
техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и
съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за
устройство на територията.
Обектите трябва да отговарят на изискванията за физическа защита на
строежите съгласно Закона за устройство на територията.
За получаване на разрешение за търговия с пиротехнически изделия желаещите трябва да разполагат със:
1. ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се
извършва търговия.
Изискванията към квалификацията на изброените лица се определят с наредба на МВР,МТСП и МОМН.
Лицата,които искат да търгуват с пиротехнически изделия подават до директора на ГДОП на МВР заявление по
образец, придружено от следните документи:

1.    Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;

2.    Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;

3.    Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;

4.    Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;

5.    Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;

6.    Списък на видовете изделия, с които ще търгуват;

7.    Търговците трябва да разполагат с:

·        ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;

·        служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;

·        специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.

За тези лица се прилагат: копие от трудов договор и документ за придобита квалификация;

8.    Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна;

9.    Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

10.    Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат от психически разстройства;

11.    Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето, че за тях не са налице следните обстоятелствата:

·        през последните три години задължително е настаняван в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;

·        през последните три години два или повече пъти е настаняван в заведение за отрезвяване;

·        което през последните три години три или повече пъти е нарушавал обществения ред, за което са му налагани административни наказания;

·        спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

12.    Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в двумесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Начин на заявяване на услугата: 

1.    Подаване на заявление на гише;

2.    Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

3.    По електронен път. 

Заявяване по електронен път: 

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg 

Срок на действие: 5 години Такса: 

2000 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg

 Орган по контрола: По-висшестоящ орган

Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Електронен адрес за предложения:kos_ear@mvr.bg

Получаване на резултата от услугата:

1.    На гише административно обслужване;

2.    Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги. 

 Повече информация относно нормативната уредба на дейностите с пиротехнически изделия можете да намерите в категория”Закони,наредби и…”,която се намира в  Началото на сайта.


Ако желаете да получите допълителна информация за това как да получите Разрешение за търговия с фойерверки, моля не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме, ако можем да Ви бъдем полезни.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!