Как да получите разрешение за употреба на пиротехнически изделия

За получаване на разрешение за употреба, когато лицето е получило разрешение за съхранение/търговия,
се подава до директора на ГДОП на МВР – за територията на цялата страна, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба,

Заявление по образец, придружено от следните документи:

В случай на издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия:

За получаване на разрешение за употреба лицето, получило разрешение за съхранение, подава до директора на ГДНП – за територията на цялата страна, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба, заявление по образец (Приложение 2), придружено от следните документи:

1.Копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
2.Списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3.Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Без издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия:

За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, подават заявление по образец (Приложение 2) с описано ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или прилагат удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език, придружено от:

1.Списък с управителя/управителите и/или членовете на управителните органи, и служители, които ще извършват взривните работи, придружен от:
ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2.Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
3.Копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за служители, които ще извършват взривните работи;
4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата:

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице;
дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване;
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

1.Подаване на заявление на гише;
2.Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3.Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път.

Срок на действие: 5 години.

Такса: 500 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал.

Орган по контрола: По-висшестоящ орган

Обжалване: По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения: kos_ear@mvr.bg

Получаване на резултата от услугата:

На гише административно обслужване;
Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 Разрешението за употреба е валидно за срок от 5 години от датата на издаването му.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!