За разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия

Разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, получили разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение.

1.Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
2.Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
3.Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Изключения: Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1, фойерверки от категория F2 – до 5 кг брутно тегло, от категория F3 – до 10 единични бройки и за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно тегло.

При постъпване на заявлението и документите ГДНП на МВР или РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, ще бъдат транспортирани, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

Подаване на заявление на гише;
Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
По електронен път.
Заявяване по електронен път: Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Срок на действие: 6 месеца.

Такса: 50 лв. съгласно Тарифа 4.

Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

Орган по контрола: По-вишестоящ орган

Обжалване: По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения: kos_ear@mvr.bg

Получаване на резултата от услугата:

На гише административно обслужване;
Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!