АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ПИРОТЕХНИКА

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви уведомим, че вече има регистрирано сдружение с нестопанска цел, национална браншова организация на физически и юридически лица, извършващи търговска дейност с пиротехника в България. Името на сдружението е – АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ПИРОТЕХНИКА.

Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че вече има регистрирано сдружение с нестопанска цел, национална браншова организация на физически и юридически лица, извършващи търговска дейност с пиротехника в България.

Името на сдружението е – АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ПИРОТЕХНИКА.

Целите на Асоциацията са:

1. Да подпомага развитието на вътрешната и външната търговия с пиротехника в България;

2. Да подобри имиджа на търговците на пиротехника пред обществото;

3. Да обединява интересите на своите членове, да подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност;

4. Да представлява и защитава правата и законните интереси на своите членове на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнище с всички средства, които не противоречат на законовата уредба на Република България.

5. Да изгради ефективна комуникация между членовете на Сдружението и отговорните държавни, общински структури и институции, както и бизнеса като цяло.

6. Да изисква високи стандарти, по отношение на стоките/продуктите/изделията предмет на  търговия с пиротехника в България и режима на издаване на разрешително за търговия с пиротехника в България. Да осъществява активна дейност насочена към повишаване безопасността при търговия с пиротехника, вкл. чрез информационни кампании, дискусии, кръгли маси и др. организирани самостоятелно или в партньорство с други органи или организации;

7. Да участва в обществени дискусии и да предприема необходимите законови действия при промяна на нормативните актове и решения на държавните и общински органи и други организации, в ущърб на търговците и търговията с пиротехника.

За постигане на своите цели Асоциацията ще използва следните средства:

1. Разработва стратегии в областта на развитието на дейностите с пиротехнически изделия и подобряване на условията за извършване на стопанска дейност в България;

2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове;

3. Участва в работата на консултативните съвети към държавните органи. При нужда създава работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Сдружението.

4. Разглежда и приема проекти, насочени към увеличаване на възможностите на своите членове за тяхното развитие;

5. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, защита от неправомерни действия и извършва други дейности в съответствие с целите си, при спазване на принципа за доброволност;

6. Събира и обработва техническа, икономическа, правна и друга информация във връзка с дейността на членовете си. Разпространява информация относно състоянието и развитието на своите членове при решение за това от УС;

7. Осъществява контакти и представителство на своите членове пред компетентните държавни и/или общински органи, както и други независими контролни органи, международни институции и международни организации, стопански субекти и обществени организации;

8. Съдейства за:

а) изграждане, укрепване и разширяване на икономически връзки и създаване на нови връзки и пазари в страната и в чужбина;

б) усвояване и приложение на постиженията на техническия и технологичния прогрес във всички отрасли на стопанството;

в) създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;

г) формулиране и разпространяване принципите на етиката в стопанската дейност;

д) разпространение, запознаване и внедряване сред своите членове на добрите икономически и управленски практики, утвърдени в Европейския съюз и водещите икономики на света;

е) ефективно участие на своите членове в специализираните програми на Европейския съюз.

ж) пазарното присъствие на членовете си;

9. Участва в други сдружения, асоциации и организации, както и учредява иили участва в юридически лица, регистрирани по ТЗ.

10. Участва в изграждането на органи за саморегулация на браншовия сектор и на други браншови организации.

Членуването в “Асоциация на търговците на пиротехника” е доброволно.

Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.

Членове на Асоциацията могат да бъдат и юридически лица от Европейския съюз и европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност с пиротехнически изделия, в т.ч. услуги, които отговарят на изискванията (посочени в устава), на територията на Република България при равни условия с българските юридически лица.

В Асоциацията могат да бъдат приемани и да членуват почетни и асоциирани членове, без право на глас в Общото събрание. Те могат да бъдат физически или юридически лица, които имат доказан опит или заслуги с сферата на пиротехниката.

Асоциирани и почетни членове могат да бъдат още неправителствени организации, учебни заведения, като асоциирани членове, както и български и чуждестранни физически и юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани по Търговския закон, и които извършват дейността по ал. 3 по-горе и отговарят на изискванията, посочени в устава.

Желаещите да бъдат приети в Сдружението, могат да се свържат с нас на e-mail  info@фойерверки.com, за да Ви предоставим повече информация.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!