Промени в Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

От 1.03.2022г. влиза в сила променената Наредба за обществения ред на територията на Столична община. Важно е да се отбележи, че използването на пиротехнически изделия на територията на Столична община не се забранява, а се поставя условие за подаване на Заявление по образец до районната администрацията по местонахождение на мястото, на което желаете да използвате фойерверки. Това ограничение не важи за периода от 18.00 ч. на 31-ви декември до 02.00 ч. на 1-ви януари.

От 1.03.2022г. влиза в сила променената Наредба за обществения ред на територията на Столична община. Важно е да се отбележи, че използването на пиротехнически изделия на територията на Столична община не се забранява, а се поставя условие за подаване на Заявление по образец до районната администрацията по местонахождение на мястото, на което желаете да използвате фойерверки. Това ограничение не важи за периода от 18.00 ч. на 31-ви декември до 02.00 ч. на 1-ви януари.

Публикуваме текстовете от Наредбата, които касаят използването на пиротехническите изделия, линк към цялата Наредба, както и образец на Заявлението, което трябва да се подава до съответната районна администрация.

Чл. 3а. (Нов – Решение № 45 по Протокол № 46 от 27.01.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.) (1) Забранява се използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение.

(2) Разрешението по предходната алинея се издава от кмета на района, след подаване на заявление до районната администрация по местонахождение на заявеното място за ползване на пиротехнически изделия (по образец, съгласно Приложение № 1), в 10-дневен срок преди събитието, което съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адреса на физическото лице/фирма, ЕИК, седалище и представител на юридическото лице;

2. категория на фойерверките, които ще се използват, съответно брутно тегло и/или единични бройки;

3. дата, час и място на използване на фойерверките.

(3) Разрешението по ал. 1 (по образец, съгласно Приложение № 2) се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, като се изпраща на органите на МВР и се публикува на интернет страницата на съответната районна администрация в деня на издаването му.

(4) Забраната по ал. 1 не се прилага за периода от 18.00 ч. на 31-ви декември до 02.00 ч. на 1-ви януари.

(5) За едно място може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки. При постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото, което отговаря на условията.

(6) Ал. 2 – 5 не се прилагат в случаите на масови мероприятия по чл. 8.

Чл. 3б. (Нов – Решение № 45 по Протокол № 46 от 27.01.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.) (1) Кметът на района писмено отказва издаването на разрешение по чл. 3а, ал. 1, когато посоченото място на използване на пиротехническите изделия попада на територията на междублокови пространства, при лоши метеорологични условия, както и в случаите на чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

(2) Кметът на района отказва издаването на разрешение по чл. 3а, ал. 1 в случаите, в които посоченият час в заявлението по чл. 3а, ал. 2 е в периода между 22.00 ч. и 09.00 ч.

Образец по чл. 3а, ал. 2
Вх. № …………../ …………….г.
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за използването на открито на
пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3а от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община
 
             ДО
                                                                         КМЕТА НА РАЙОН
ЗАЯВЛЕНИЕ
от……………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия/фирма, ЕИК, БУЛСТАТ)
адрес……………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ/А Г-Н(Г-ЖО) КМЕТ,
Моля на основание чл. 3а от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община да ми бъде издадено разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2- …… кг и/или F3- …… бр., от: …. ч. до: …. ч. на …… 20…г. на следния адрес: …………………………………………………………….
 
С УВАЖЕНИЕ,
Подпис:
/три имена на лицето/печат/

НАРЕДБА за обществения ред на територията на Столична общинаhttps://sofia.obshtini.bg/doc/3792691

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!