АКТУАЛНО относно използването на фойерверки на територията на Столична община

От 31.05.2023г. е в сила НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, в която е регламентирано и зиползването на фойерверки от категории F2 и F3.

Чл. 16. (1) Забранява се използването на открито на пиротехнически изделия фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение.

(2) Разрешението по предходната алинея се издава от кмета на района, след подаване на заявление до районната администрация по местонахождение на заявеното място за ползване на пиротехнически изделия (по образец, съгласно Приложение № 1), в 10-дневен срок преди събитието, което съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адреса на физическото лице/фирма, ЕИК, седалище и представител на юридическото лице;

2. категория на фойерверките, които ще се използват, съответно брутно тегло и/или единични бройки;

3. дата, час и място на използване на фойерверките.

(3) Разрешението по ал. 1 (по образец, съгласно Приложение № 2) се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, като се изпраща на органите на МВР и се публикува на интернет страницата на съответната районна администрация в деня на издаването му.

(4) Забраната по ал. 1 не се прилага за периода от 18.00 ч. на 31-ви декември до 02.00 ч. на 1-ви януари.

(5) За едно място може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки. При постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото, което отговаря на условията.

(6) Ал. 2 – 5 не се прилагат в случаите на масови мероприятия по Глава втора.

Чл. 17. (1) Кметът на района писмено отказва издаването на разрешение по чл. 16, ал. 1, когато посоченото място на използване на пиротехническите изделия попада на територията на междублокови пространства, при лоши метеорологични условия, както и в случаите на чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

(2) Кметът на района отказва издаването на разрешение по чл. 16, ал. 1 в случаите, в които посоченият час в заявлението по чл. 16, ал. 2 е в периода между 22.00 ч. и 09.00 ч.

Образец на Заявлението:

ДО
КМЕТА НА РАЙОН
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия/фирма, ЕИК, БУЛСТАТ)
Адрес ………………………………………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ/А Г-Н(Г-ЖО) КМЕТ,
Моля на основание чл. 16 от Наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община да ми бъде издадено разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2- ……. кг и/или F3 – ….. бр., от ……. ч. до: ….. ч.
на ….. 20…г. на следния адрес: …………………………………………………………………
С УВАЖЕНИЕ,
Подпис:
/три имена на лицето/печат/
НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!